BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ

TRƯỞNG BAN

Ông: PHẠM QUỐC TOÀN

THÀNH VIÊN

Ông: NGUYỄN ĐĂNG TÚ

THÀNH VIÊN

Bà: NGUYỄN THỊ THANH NGA