BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban quản lý dự án

Vị trí chức năng
  1. Ban QLDA là đơn vị trực thuộc Công ty, có chức năng tham mưu, quản lý điều hành công tác đầu tư xây dựng các công trình từ các nguồn vốn của Công ty và nguồn vốn khác do Công ty tổ chức thực hiện.
  2. Ban QLDA chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty.
Nhiệm vụ của ban QLDA
  1. Lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, và kết quả đấu thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu, tổ chức nghiệm thu, quyết toán, hoàn công công trình xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và đúng quy trình quản lý chất lượng hiện hành của Nhà nước và pháp luật.
  2. Trình Chủ đầu tư ký các văn bản phê duyệt hoặc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán công trình, dự toán thiết kế công trình, kết quả đấu thầu, chỉ định thầu thuộc thẩm quyền. Trình ký các chứng từ về tài chính – kế toán liên quan đến quản lý dự án. Trình Chủ đầu tư thành lập tổ tư vấn chấm thầu, cho ý kiến bằng văn bản khối lượng phát sinh hoặc thay đổi công năng, vị trí xây dựng công trình.
  3. Căn cứ vào nguồn vốn khấu hao, sửa chửa lớn hàng năm đã được phê duyệt, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty lập báo cáo đầu tư, tổ chức khảo sát, thiết kế, lập dự toán và đề xuất giải pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
  4. Thực hiện các thủ tục về giao đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xin giấy phép xây dựng và các công việc phục vụ cho việc xây dựng công trình. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
  5. Giúp chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu. Đàm phán, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu đúng yêu cầu của chủ đầu tư.
  6. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực. Nghiệm thu, quyết toán công trình theo quy định. Hoàn công, bàn giao công trình.
  7. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
  8. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.