GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên được quy định trong điều lệ này và các văn bản liên quan khác.

Giúp việc cho Giám đốc công ty có các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Ban chức năng.

GIÁM ĐỐC

Ông: LÊ VĂN TƯ

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông: TRẦN VĂN HỢI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà: LÊ THỊ LƯU

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông: LÊ THÀNH TY