HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty thuộc loại hình Công ty cổ phần, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát.

Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử, ứng cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông có quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và  được quy định trong điều lệ này và các văn bản liên quan khác.

Giúp việc cho Giám đốc công ty có các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Ban chức năng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: ĐÀO BÁ HIẾU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: HOÀNG VĂN BÌNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: LÊ VĂN TƯ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: TRẦN VĂN HỢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: HOÀNG TIẾN THÀNH