PHÒNG KẾ HOẠCH – KINH DOANH

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Vị trí, chức năng
 1. Phòng KH-KD là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng:
 2. Tham mưu Ban lãnh đạo công ty thực hiện công tác quản lý hoạt động SXKD trong phạm vi, ngành nghề kinh doanh của công ty.
 3. Xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
 4. Lập kế hoạch đầu t­ư và xây dựng, tổ chức quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình theo phân cấp.
Nhiệm vụ
 • Công tác kế hoạch
 1. Xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm, trung hạn, dài hạn, các chỉ tiêu doanh thu, chi phí theo định mức đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện điều phối công việc cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở định biên lao động để đảm bảo hài hòa việc làm, thu nhập;
 3. Trên cơ sở các định mức kinh tế, kỹ thuật, các quy định quản lý đầu tư XDCB và đơn giá của từng thời kỳ, lập trình duyệt và tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện;
 4. Lập phiếu giao khoán công việc, các công trình, trình lãnh đạo công ty phê duyệt để giao cho các đơn vị thực hiện;
 5. Phối hợp phòng Tài chính – Kế toán xây dựng giá thành và đề xuất giá bán sản phẩm.
 • Công tác kinh doanh:
 1. Theo dõi, phân tích, dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD để đề xuất lãnh đạo công ty phương án phát triển mạng đường ống cấp nước, phát triển khách hàng dùng nước và phát triển các sản phẩm khác của công ty;
 2. Tham mưu lập kế hoạch phát triển thị trường, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm của công ty;
 3. Đề xuất phương án chống thất thu, thất thoát nước; chương trình chăm sóc khách hàng. Chủ trì công tác kiểm tra, thực hiện hợp đồng dịch vụ cấp nước.
 4. Trên cơ sở định hướng chung của doanh nghiệp, hoạch định chính sách đầu tư phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển. Tổ chức công tác nhận diện dự án, lập báo cáo đầu tư, tìm kiếm nguồn tài trợ đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp và quy hoạch chung của địa phương.
 5. Quản lý toàn bộ các thông tin và các biến động của khách hàng đang sử dụng nước và tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở từng nhà máy, khu vực.
 • Công tác đầu tư, sửa chữa mạng đường ống.
 1. Phối hợp thực hiện công tác nhận thầu, đấu thầu các công trình;
 2. Phối hợp lập hồ sơ pháp lý về đấu thầu, nhận thầu, các dự toán, quyết toán công trình;
 3. Trên cơ sở các công trình đã được phê duyệt và quy chế khoán công ty giao khoán cho các xí nghiệp về vật tư, các chi phí, tiến độ thực hiện.
 4. Kiểm tra hồ sơ quyết toán, hoàn công các công trình hoàn thành để xác lập khối lượng thanh toán lương.
 5. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, thay thế các thiết bị, tuyến ống để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu thất thoát.
 • Công tác quản lý vật tư, thiết bị, xe máy thi công
 1. Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch sản xuất đã giao cho các xí nghiệp, phòng KH-KD cân đối nhu cầu vật tư, thiết bị đầu vào trình lãnh đạo công ty phê duyệt. Thực hiện các thủ tục mua ngoài, gia công đảm bảo cho sản xuất ổn định không bị gián đoạn, đồng thời không để tồn đọng vật tư tại kho.
 2. Tổ chức quản lý vật tư; xuất, nhập vật tư cho các xí nghiệp theo kế hoạch và tiến độ sản xuất.
 3. Xây dựng định mức đơn giá xe, máy thi công, vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ thi công nội bộ, thuê ngoài trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí; điều động xe, máy phục vụ các công trình XDCB, vận chuyển vật tư cho các xí nghiệp theo kế hoạch hoặc đề xuất của các đơn vị được giám đốc công ty phê duyệt.
 • Thanh quyết toán và quản lý hồ sơ
Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu do chủ đầu tư, các đơn vị xây lắp và phòng Kỹ thuật – Tư vấn thực hiện và tiến độ công việc, phòng KH-KD hoàn thiện các công việc sau:
 1. Trình lãnh đạo công ty phê duyệt quyết toán, thanh toán.
 2. Lập phiếu xác nhận khối lượng thanh toán lương gửi phòng TC-TH-HC.
 3. Chuyển hồ sơ quyết toán hoàn thành, hoàn công công trình sang lưu trữ.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng KH-KD
 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1,2 điều này;
 2. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về việc tổ chức, quản lý, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của phòng.
 3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo phần hành công việc được giao tại quy chế này.
 4. Quản lý máy móc, thiết bị, vật tư, tài sản được công ty trang cấp.
 • Thừa lệnh Giám đốc ký các hồ sơ:
 1. Lệnh điều động máy móc, thiết bị, xe tải;
 2. Phiếu cấp vật tư;
 3. Phiếu xác nhận khối lượng thanh toán lương;
 4. Các văn bản khác khi được uỷ quyền.