PHÒNG KỸ THUẬT – TƯ VẤN

Phòng Kỹ thuật - Tư vấn

Vị trí, Chức năng
Phòng Kỹ thuật –Tư vấn là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban lãnh đạo công ty các lĩnh vực sau:
 1. Quản lý công tác kỹ thuật, tư vấn phục vụ hoạt động khai thác, sản xuất nước sạch và đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng công trình đúng quy định của pháp luật.
 2. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nguồn nước, an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường tại các nhà máy, công trình, dự án.
Nhiệm vụ
 • Đối với các công trình bên ngoài:
 1. Chủ trì và phối hợp với phòng KH-KD thực hiện công tác nhận thầu, tham gia đấu thầu các công trình.
 2. Thực hiện công tác tư vấn, thiết kế; lập hồ sơ dự toán, quyết toán trình chủ đầu tư phê duyệt.
 3. Tổ chức kiểm tra, giám sát kỹ thuật, giám sát chất lượng công trình trong nội bộ trước khi mời bên chủ đầu tư nghiệm thu.
 4. Cử cán bộ làm chỉ huy trưởng công trường, kỹ thuật công trường và chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật gồm: Nhật ký công trình, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu khối lượng và các văn bản có yếu tố kỹ thuật khác.
 • Đối với các công trình nội bộ:
 1. Lập hồ sơ thiết kế các công trình XDCB trình lãnh đạo công ty phê duyệt.
 2. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thiết kế của các đơn vị trực thuộc hoặc các đơn vị tư vấn thiết kế bên ngoài về sự đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng, chi tiết cấu tạo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, đảm bảo điều kiện để triển khai thi công;
 3. Tổ chức kiểm tra, giám sát, xác nhận: Nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu khối lượng do các đơn vị thực hiện trước khi chuyển hồ sơ cho phòng KH- KD trình lãnh đạo công ty phê duyệt quyết toán.
 4. Hướng dẫn kỹ thuật vận hành các nhà máy và mạng đường ống cấp nước trong toàn công ty thông qua quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.
 • Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm
 1. Tham mưu xây dựng các các văn bản quy phạm nội bộ, văn bản hướng dẫn, đề án bảo vệ nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước, đảm bảo an toàn hoá chất khi xử lý nước.
 2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu phân tích nước nguồn, nước đã qua xử lý tại các xí nghiệp trực thuộc để đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng nước theo đúng tiêu chẩn đã công bố.
 3. Đề xuất trang bị, kiểm định, hiệu chỉnh các loại máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ công tác xử lý nước và kiểm soát chất lượng nước trong toàn công ty.
 4. Tham mưu lãnh đạo công ty công tác quản lý khai thác nguồn nước, công tác quản lý an toàn, vệ sinh môi trường tại các nhà máy, công trình, dự án.
 5. Kiểm tra chất lượng vật tư mua ngoài, gia công trước khi nhập kho.
 • Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, công nghệ nhà máy.
 1. Tham mưu lãnh đạo công ty công tác đầu tư công nghệ cho các nhà máy.
 2. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, thay thế các thiết bị, công nghệ nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí vận hành.
 3. Quản lý mạng đường ống cấp nước và hệ thống GIS, SCADA.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng KT-TV
 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1,2 điều này.
 2. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về việc tổ chức, quản lý, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của phòng.
 3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo phần hành công việc được giao tại quy chế này.
 4. Quản lý máy móc, thiết bị, vật tư, tài sản được công ty trang cấp.
 • Thừa lệnh Giám đốc ký các hồ sơ:
 1. Giấy chứng nhận kết quả phân tích chất lượng nước của các đơn vị;
 2. Các văn bản khác khi được uỷ quyền.