PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Phòng Tài chính - Kế toán

Vị trí, Chức năng
Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban lãnh đạo công ty các lĩnh vực sau:
 1. Công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán đúng quy định của pháp luật.
 2. Phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, đúng với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng thời điểm trong từng đơn vị kế toán. Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp đúng niên độ và tự chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Công ty, trước pháp luật về số liệu báo cáo.
 3. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên về báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm giúp Ban lãnh đạo công ty kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động quản lý kinh tế, kiểm tra và hướng dẫn sự tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán trong quản lý vốn, tài sản, công nợ, doanh thu, chi phí và phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty cũng như của từng đơn vị thành viên trực thuộc.
Nhiệm vụ
 1. Quản lý, theo dõi, in ấn và phát hành hoá đơn tiền nước và các loại hóa đơn mua, bán sản phẩm, hàng hóa khác.
 2. Theo dõi, quản lý chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả và trích lập các quỹ dự phòng tài chính để bảo toàn vốn, quỹ dự phòng tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thanh toán, đồng thời theo dõi các khoản nợ phải trả theo đúng cam kết.
 3. Quản lý tài sản của công ty
 4. Tham mưu Ban lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản; chế độ khấu hao tài sản, mức khấu hao, thời hạn khấu hao trên nguyên tắc tài sản đưa vào sử dụng phải khấu hao; chế độ nhượng bán, thanh lý tài sản, thẩm quyền nhượng bán và thanh lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.
 5. Quản lý và sử dụng hàng hoá tồn kho: phân loại vật tư, hàng hoá, dụng cụ vật tư tồn kho, sản phẩm dở dang đang trong quá trình sản xuất. Phối hợp với phòng KH-KD tham mưu, đề xuất xử lý vật tư hư hỏng, kém phẩm chất, vật tư ứ đọng, chậm luân chuyển để thu hồi vốn.
 6. Đề xuất thành lập hội đồng kiểm kê tài sản, hội đồng đánh giá, xử lý tài sản, công nợ, xác định rỏ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 7. Tham mưu quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận; kiểm tra, hạch toán tính đúng, tính đủ doanh thu từ hoạt động SXKD và doanh thu tài chính khác của công ty và xí nghiệp trực thuộc.
 8. Hạch toán đúng, đủ các chi phí sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, tiền công và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.
 9. Phối hợp các phòng ban liên quan xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật để quản lý và giảm giá thành sản phẩm, phân tích các chi phí, tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.
 10. Xác định đúng lợi nhuận thực hiện từng thời kỳ bao gồm: lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ các hoạt động khác. Tham mưu Ban lãnh đạo công ty về phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy định tại điều 53 Điều lệ công ty; chi trả cổ tức cho cổ đông theo điều 55 Điều lệ công ty.
 11. Kế toán các xí nghiệp trực thuộc, chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc xí nghiệp và kế toán trưởng về các chức năng, nhiệm vụ trên thuộc đơn vị mình đảm bảo tính trung thực, chính xác, kịp thời, đúng quy định và chịu sự hướng dẫn của Kế toán trưởng, kế toán chuyên quản đơn vị.
 12. Tiếp nhận các thông tin về khách hàng và sản lượng nước của tất cả các đơn vị để in và phát hành hoá đơn thu tiền nước.
 13. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các số liệu và nội dung thông tin do các Xí nghiệp cung cấp; in đầy đủ hóa đơn, đúng thời gian; chịu trách nhiệm về số liệu sau khi in hoá đơn và ghi nợ phải thu cho từng đơn vị.
 14. Quản lý về sản lượng và doanh thu tiền nước trong toàn công ty và từng đơn vị trực thuộc.
 15. Kiểm tra, đối chiếu thường xuyên, đột xuất công tác thu, nộp tiền nước của các đơn vị để phát hiện kịp thời những sai phạm, báo cáo Giám đốc công ty xử lý.
 16. Điều chỉnh số liệu in hoá đơn khi có văn bản đồng ý của Giám đốc công ty; phối hợp phòng KH-KD kiểm tra việc thực hiện áp giá theo đối tượng và mục đích sử dụng nước của các Xí nghiệp.
 17. Tham mưu Ban lãnh đạo công ty ban hành các văn bản quy phạm liên quan đến nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán