PHÒNG TỔ CHỨC – TỔNG HỢP – HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức - Tổng hợp - Hành chính

Vị trí chức năng
 1. Phòng TC-TH-HC là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng tham mưu côngtác tổ chức quản lý các hoạt động SXKD, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng các mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tổ chức việc thực hiện các chính sách: tiền lương, thu nhập, định mức lao động, bảo hộ lao động, chính sách bảo hiểm cho người lao động theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật.
 2. Tổng hợp, quản trị hành chính, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của công ty, giúp việc trực tiếp cho Ban lãnh đạo công ty và là đầu mối thông tin liên lạc trong quan hệ công tác giữa Ban lãnh đạo công ty với các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác.
Nhiệm vụ
 1. Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo công ty trong công tác quản lý nhân sự.
 2. Theo dõi, quản lý hồ sơ, quản lý chất lượng cán bộ, nhân viên, người lao động; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng bậc, giữ bậc và chuyển ngạch lương, hàng năm đúng tiêu chuẩn, năng lực của người lao động và yêu cầu của công ty.
 3. Thống kê, đánh giá đúng nguồn nhân lực, báo cáo Ban lãnh đạo công ty để phục vụ công tác quản lý, sử dụng lao động, quy hoạch cán bộ.
 4. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện tốt công tác ATVSLĐ -PCCN, nội quy Lao động, thoả ước Lao động tập thể và các quy định, chỉ thị của lãnh đạo Công ty. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến tổ chức sản xuất, xây dựng và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, PCCN hàng năm.
 5. Tham mưu xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế chi trả lương, thù lao, tiền công hàng tháng trong toàn công ty và tổ chức thực hiện đúng quy định.
 6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và các chính sách khác có liên quan đến người lao động.
 7. Theo dõi, tổng hợp thông tin, tình hình SXKD, xử lý thông tin phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của Công ty đảm bảo tính thống nhất liên tục.
 8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; Thông báo nội dung các hội nghị, các kết luận do lãnh đạo công ty hoặc người được uỷ quyền chủ trì.
 9. Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động;
 10. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn soạn thảo các văn bản và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất của công ty.
 11. Quản lý thống nhất việc tiếp nhận, trình xử lý văn bản từ bên ngoài vào công ty và từ Công ty ra bên ngoài đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và Pháp luật.
 12. Tổ chức quản lý công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ, hành chính văn phòng công ty; quản lý thiết bị, máy móc, tài sản tại văn phòng công ty, các phương tiện kỹ thuật và đảm bảo điều kiện về vật chất cho mọi hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo công ty.
 13. Tổ chức phục vụ các hội nghị và đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại công ty.
 14. Xây dựng, tham mưu Ban lãnh đạo công ty ban hành các các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi trách nhiệm của phòng TC-TH-HC.
 15. Quản lý xe ô tô con, bảo vệ trụ sở văn phòng và kho vật tư công ty.