XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

  • Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ
  • Điện thoại:  
  • MST: 3200041908-007
  • Email : xnxl.nsqt@gmail.com
  • STK: 0771000568822 – Vietcombank Quảng Trị
  • Hình ảnh xí nghiệp:
  • Lịch sử:
  • Quyết định: Số 10/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2016 Vv Thành lập XN Xây lắp